Auditions of Bhajan Samraat Season 5 at Dharmasthala

Bhajana Parishath invites you for the auditions of  Bhajan Samraat Season 5 to be held at Vasanth Mahal, Dharmasthala.